Finansiering

Finansieringsmöjligheter för ert internationaliseringsarbete

Utlandspraktik behöver inte innebära stora kostnader för den enskilda skolan utan kan ge fantastiska möjligheter för elever och personal om arbetet genomförs rätt och rätt finansiering söks.

Det finns en rad sätt att finansiera utlandspraktik för era elever, men de vanligaste formerna är genom Erasmus+ och Atlas.

Atlas-stipendium

Genom UHR erbjuds Atlas-praktik som en möjlighet för elever som går yrkesutbildningar med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Genom Atlas-stipendium kan eleven/klassen genomföra praktik på en arbetsplats i ett annat land finansierat av svenska staten. 

Det är en satt budget per år och ansökningar kan göras 1 gång per år, vårtermin. Vi hjälper till och bistår med dokumentation och rådgivning genom ansökningsprocessen.

Erasmus+

Genom EU erbjuds gymnasie- och yrkeshögskolor möjligheter att söka bidrag för att finansiera praktik utomlands, bland annat genom EU-programmet Erasmus+.

EU:s satsning på detta utbytesprogram nästa år (år 2023) innebär att det i Sverige kommer finnas runt 100 miljoner kronor att söka för verksamma inom utbildningssektorn.

Viktiga insatser för att lyckas

Detta innebär stora möjligheter och ger fler aktörer chans att stärka utbildningarna genom utbyten och samarbeten med andra länder. Men för att pengarna ska komma elever och personal till del krävs insatser – och inte bara från skolornas rektorer och lärare. Följande insatser ser vi som viktiga och det är här vi kan bidra med råd, erfarenhet och expertis för att assistera skolan och underlätta arbetet med att söka finansiering.


Medvetna strategier för integrering

Yrkesutbildningarnas huvudmän måste ha medvetna strategier för hur praktik utomlands ska integreras i utbildningen. Strategierna bör utgå ifrån verksamhetens behov och ha tydligt uppsatta mål. 

Personal med uppgift att driva arbetet

Ett medvetet arbete med internationalisering tar tid och kraft. En internationell samordnare eller motsvarande i organisationen är därför en nyckel till att arbetet blir framgångsrikt. Här kan vi bistå med vår kompetens och expertis. 

Samarbete för att söka finansiering

Inom Erasmus+ kan utbildningsanordnare gå ihop i konsortier och söka finansiering för utlandspraktik. Det är resurseffektivt och ger möjlighet att skicka ut avsevärt fler elever. Tillvägagångssättet är vanligt i Finland, där en betydligt större andel av eleverna också gör praktik utomlands.

Travel & Learn

Er partnerorganisation för en lyckad internationalisering.

Det är inte så komplicerat som det kanske låter. Med vår expertis och erfarenhet blir processen enkel och effektiv och både lärare och elever kan ta del av alla de spännande möjligheter som kommer med en framgångsrik internationalisering.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just er skola.